SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tổng hợp và đặc trưng xúc tác SO4 (-2)/ Al2O3 –ZrO2 cấu trúc mao quản trung bình

13/01/2009

Xác định nhóm chỉ thị sinh hóa sulhydry (-SH) cho sự ô nhiễm Asen và Đồng của cây rau má (centella asiatica)

13/01/2009

Áp dụng phương pháp dạy học "Nêu và giải quyết vấn đề" trong bài anken ở trường đại học công nghiệp Hà Nội

12/01/2009

Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả ức chế ăn mòn thép cacbon bởi natri silicat và natri photphat trong nước đã khử oxi

12/01/2009

Nghiên cứu ảnh hưởng ức chế của curcumin từ nghệ curcuma longa tới hoạt tính của Phospholipaza A2, enzym tách ra từ nọc rắn hổ mang (Naja Naja)

07/01/2009

Hiện tượng biến động oxi hóa – khử PANi trong quá trình tổng hợp điện hóa bằng phương pháp CV

07/01/2009

Nghiên cứu chuyển hóa dầu dừa thành biodiezel trên xúc tác dị thể NaOH/MgO

05/01/2009

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng yếu tố thiết kế tới đặc trưng truyền nhiệt của quần áo ấm

31/12/2008

Poly (-imino-carbonate)- ảnh hưởng của các thành phần tham gia phản ứng đến tính chất cơ lý của vật liệu

30/12/2008

Hoạt tính xúc tác của n – hydroxyphthalimide đối với phản ứng oxi hóa toluen bằng oxi phân tử

22/12/2008