SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khảo sát vai trò của lực lượng tử đến quá trình gắn kết H2N-NH2 lên các Amoni axit của protein trong các tính toán hồi phục bán lượng tử

19/03/2008