SpStinet - vwpChiTiet

 

Chế biến hắc phụ, bạch phụ và bào chế cao khô phụ tử ở quy mô pilot

Đề tài do các tác giả Bùi Hồng Cường, Phùng Hòa Bình (ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nghiên cứu chế biến hắc phụ, bạch phụ và bào chế cao khô phụ tử ở quy mô pilot, hàm lượng alcaloid toàn phần, diester alcaloid, aconitin trong các mẫu nghiên cứu và đánh giá độc tính cấp, tác dụng trên tim và mạch vành thỏ cô lập của cao hắc phụ, cao bạch phụ và cao khô phụ tử.
Nghiên cứu tiến hành với phụ tử (Radix Aconiti carmichaelii lateralis) thu từ cây ô đầu trồng ở Sa Pa vào thời kỳ cây đang ra hoa. Hắc phụ và bạch phụ được chế biến ở quy mô 150 kg nguyên liệu tươi/mẻ, cao khô phụ tử được bào chế ở quy mô 50 kg phụ tử phiến/mẻ từ nguồn nguyên liệu phụ tử Sa Pa. Kết quả định tính alcaloid, định lượng alcaloid toàn phần, diester alcaloid và aconitin trong các sản phẩm phù hợp với các kết quả nghiên cứu trước đây ở quy mô thí nghiệm. Cao hắc phụ, cao bạch phụ, cao khô phụ tử có tác dụng gây tăng biên độ tim, tăng lưu lượng mạch vành nhưng không ảnh hưởng đến tần số tim trên tim thỏ cô lập. Cần xây dựng vùng nguyên liệu phụ tử Sa Pa ổn định và triển khai chế biến phụ tử, bào chế cao phụ tử ở quy mô công nghiệp làm nguyên liệu cho sản xuất thuốc.
LV (nguồn: TC Dược học, số 412-2010)

Các tin khác: