SpStinet - vwpChiTiet

 

Chất lượng nước kênh rạch, sông Tiền, sông Hậu

Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Quốc gia Quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực Nam bộ (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II) thực hiện phân tích các số liệu quan trắc trên hai dòng sông Tiền, sông Hậu và các sông rạch lân cận (giai đoạn 2011 – 2012), chú trọng đến các chỉ tiêu biểu thị ô nhiễm hữu cơ để đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Tiền, sông Hậu.

Nghề nuôi cá tra dọc theo sông Tiền và sông Hậu phụ thuộc rất lớn vào nguồn nước của hai dòng sông này, ngược lại chất lượng nước của các dòng sông này chịu ảnh hưởng từ các nguồn thải của hoạt động nuôi thủy sản, sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, chất thải sinh hoạt.

Theo kết quả nghiên cứu, chất lượng nước ở thượng nguồn được đánh giá là tốt hơn các điểm ở giữa nguồn và xuôi về cuối nguồn, chất lượng nước sông Tiền trong năm 2011-2012 được xem là tốt hơn sông Hậu. Theo thời gian, vào cuối mùa khô, nồng độ DO thấp hơn trong khi hàm lượng hữu cơ như ammonia, tổng nitơ, tổng phospho thường là cao hơn mùa mưa.

Tuy nhiên, vào cuối mùa mưa thì hàm lượng Coliform trong nguồn nước rất cao, vượt ngưỡng cho phép gấp nhiều lần. Tháng 7 chất lượng nước được xem là tốt nhất trên tất cả các lưu vực. Đến tháng 10, chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ thấp hơn tháng 4 và tháng 7 nhưng lượng ô nhiễm vi sinh là cao nhất. Tại các điểm ở kênh rạch, hàm lượng ammonia tăng cao vượt ngưỡng vào tháng 4, lượng BOD cũng cao hơn rất nhiều so với các vị trí trên hai dòng sông chính.

Kết quả của mô hình cũng cho thấy chỉ số mức độ ô nhiễm nguồn nước (Y) trên sông Tiền và sông Hậu ở mức rất thấp (1,33 và 1,47); trên các sông rạch lân cận đổ vào sông Tiền sông Hậu thì giá trị Y cao hơn (1,63 – 1,67) nhưng vẫn còn ở mức cho phép. Như vậy, với bức tranh tổng thể thì chất lượng nước sông Tiền sông Hậu trong giai đoạn 2011-2012 vẫn là khá tốt.
 
LV (nguồn: Hội nghị ĐH Tài nguyên môi trường TP.HCM lần 1)

Các tin khác: