SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ tuyển khoáng và xử lý chất thải rắn

Công ty TNHH Nam Nhật giới thiệu về công nghệ tuyển khoáng, giải pháp đầu tư nhà máy, thiết bị tuyển khoáng; nhà máy xử lý chất thải rắn cũng như các công nghệ liên quan, hỗ trợ đầu tư ứng dụng công nghệ vào thực tế. 

Các nhà máy, thiết bị tuyển khoáng; nhà máy xử lý chất thải rắn; xử lý tro-xỉ;..được giới thiệu đầu có nguồn gốc từ các nước SNG.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Nam Nhật

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily