SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp tại TP.HCM

Để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như hướng tới một xã hội carbon thấp và phát triển bền vững, nhóm tác giả Bảo Thạnh, Lê Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Tín (Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) và cộng sự đã nghiên cứu các hành động giảm nhẹ khí thải nhà kính (KNK) phù hợp với quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng của TP.HCM.

Hiện nay, biến đổi khí hậu đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế và xã hội nước ta. Trong đó, KNK thải ra từ quá trình sản xuất nông nghiệp và xây dựng đã góp phần làm cho hậu quả của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nặng nề. Theo tính toán, vào năm 2013, tổng lượng phát thải trực tiếp KNK của Việt Nam từ hoạt động nông nghiệp lên đến 1,2 triệu tấn và 1,5 triệu tấn đối với các hoạt động xây dựng. Do đó, việc nghiên cứu các biện pháp giảm nhẹ KNK phù hợp với điều kiện và tình hình tại nước ta là hết sức cần thiết.

Để thực hiện đề tài, các nhà nghiên cứu đã thực hiện những nội dung sau: nghiên cứu về tình hình xây dựng và thực hiện hoạt động giảm nhẹ KNK phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) trên thế giới và Việt Nam; thu thập tài liệu, số liệu, điều tra và khảo sát bổ sung tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu; tính toán lượng phát thải KNK trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng theo kịch bản hiện trạng và dự báo đến năm 2020; xây dựng phương án và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng tại TP.HCM.

Các giải pháp tiêu biểu được nghiên cứu đề xuất đối với lĩnh vực nông nghiệp bao gồm: quản lý chế độ nước mặt ruộng; sử dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến; giảm phát thải metan từ lên men đường ruột, thay đổi khẩu phần thức ăn; cải tiến kỹ thuật và công nghệ trong hoạt động khai thác thủy sản.

Các giải pháp nhằm giảm KNK trong lĩnh vực xây dựng bao gồm: sử dụng phụ gia trong quá trình sản xuất xi măng; thay thế gạch nung bằng gạch không nung; sử dụng hệ thống quản lý năng lượng trong các công trình cao tầng; sử dụng tủ lạnh hiệu suất cao và đèn thắp sáng tiết kiệm.

Các tin khác: