SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm GA3 nhằm nâng cao năng suất chất lượng thuốc lá vàng sấy

Trong sản xuất thuốc lá nguyên liệu, vị bộ lá nách trên (lá B) và vị bộ lá ngọn (vị bộ lá T) đóng góp từ 35 - 40 % năng suất lá khô của toàn cây nhưng có những đặc tính hạn chế như sau cấu tạo lá dày, kết cấu tế bào chắc đặc nên có thể gây khó khăn cho quá trình khô kiệt của lá trong lò sấy, thường tạo ra sản phẩm lá sấy tối màu và có tỷ lệ lá cấp 1+2 thấp, đồng thời tạo ra thuốc lá sợi có độ điền đầy thấp.

Một số nghiên cứu trên thế giới đã công bố xử lý GA3 cho thuốc lá cho thấy hiệu quả tăng kích thước và tăng tích lũy chất khô của lá, dẫn đến tăng năng suất thuốc lá. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho biết xử lý GA3 cho thuốc lá đã làm giảm độ dày lá các vị bộ B và T, giảm hàm lượng nicotin và tăng đường khử, tạo ra sự hài hoà của 2 thành phần này trong thuốc lá, dẫn đến tạo thuận lợi cho công nghệ thuốc lá điếu.

Cho đến nay, các nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật canh tác nhằm cải thiện chất lượng thuốc lá nguyên liệu ở nước ta chủ yếu tập trung nghiên cứu về thời vụ, chế độ dinh dưỡng, ngắt ngọn - diệt chồi, kỹ thuật hái và sấy. Hướng nghiên cứu ứng dụng chất điều tiết sinh trưởng trong sản xuất nguyên liệu thuốc lá nội địa chưa được quan tâm do đó nghiên cứu biện pháp xử lý GA3 cho thuốc lá vàng sấy (TLVS) là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết nhằm góp phần cải thiện năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nguyên liệu thuốc lá trong nước.

Với mục tiêu xác định nồng độ và thời điểm xử lý GA3 thích hợp, cho hiệu quả cải thiện, nâng cao năng suất và chất lượng nguyên liệu TLVS cũng như có thể ban hành hướng dẫn kỹ thuật xử lý GA3 cho cây TLVS, nhóm nghiên cứu do ThS. Đinh Văn Năng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đứng đầu đã kiến nghị và được chấp thuận thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm GA3 nhằm nâng cao năng suất chất lượng thuốc lá vàng sấy”.

Qua 2 năm nghiên cứu, đề tài thu được một số kết quả như sau:

1. Nồng đô ̣phun GA3 thích hơp ̣ cho cây thuốc lá vàng sấy là 30ppm.

2. Phun GA3 cho cây thuốc lá vàng sấy 2 lần vào thời điểm 15-17 lá/cây và 22-24 lá/cây cho hiêu ̣ quả tốt hơn chỉ phun 1 lần vào thời điểm 15-17 lá/cây.

3. Mô hình áp dụng các biên ̣ pháp xử lý GA3 trên cây thuốc lá vàng sấy vùng Cao Bằng so với không xử lý đã cho một số kết quả như sau:

+ Cải thiện kích thước, khối lượng lá (chủ yếu là vị bộ lá nách trên và lá ngọn) và làm tăng năng suất lá sấy (tăng 9,3%);

+ Cải thiện rõ rệt phẩm cấp và làm tăng giá bán/kg thuốc lá (cấp 1+2 tổng cộng tăng thêm trên 10% và chủ yếu là cải thiện phẩm cấp vị bộ lá nách trên và lá ngọn; giá bán tăng thêm 1.310 đ/kg);

+ Cải thiện được một số tính chất lý, hoá hoc ̣ và tính chất hút của nguyên liệu: làm giảm tỷ lệ cọng lá vị bộ lá nách trên và lá ngọn; giảm độ dày và tăng độ điền đầy; tăng hàm lượng nhựa thơm và cải thiện hương thơm.

4. Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật xử lý GA3. Các hướng dẫn kỹ thuật xử lý GA3 cho cây thuốc lá vàng sấy do Viện Thuốc lá đã ban hành được cho phép ứng dụng trong sản xuất nguyên liệu thuốc lá.

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: