SpStinet - vwpChiTiet

 

Cách tính cọc đơn chịu tải trọng ngang trong công trình khai thác dầu khí ngoài biển

Đề tài do ThS. Nguyễn Lệ Thủy (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) và PGS.TS. Nguyễn Hữu Bảng (Trường Đại học Mỏ - Địa chất) thực hiện nhằm tìm ra phương pháp tính cho loại khung công trình biển dựa vào thành tựu KHCN.

Thực tế các phương pháp tính chuyển vị của kết cấu khung trên lục địa gần bờ hiện nay không thể áp dụng để tính khung của công trình khai thác ngoài biển. Các tác giả qua phân tích trạng thái biến dạng của cọc đơn đã chọn sơ đồ tính thích hợp. Sơ đồ tính của cọc là dầm công xôn () có một đầu ngàm, một đầu tự do chịu uốn ngang. 

Đề tài đã xác định chiều dài lo- điểm đứng yên của cọc và độ cứng tương đương của cọc tại điểm đáy biển khi cọc đơn chịu tải trọng ngang. Cách tính chuyển vị của cọc đơn được trình bày trong đề tài này là một trong các phương pháp tiếp cận mới. Dựa vào cách tính của đề tài có thể lập trình trên máy một cách dễ dàng.

BH (Theo Tạp chí xây dựng, số 1/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả