SpStinet - vwpChiTiet

 

Vận dụng lý thuyết kiến tạo nâng cao hiệu quả dạy học Toán các lớp cuối cấp tiểu học

Dạy học kiến tạo (KT) là phương pháp dạy học tổ chức cho học sinh (HS) tự kiến tạo tri thức. Nền tảng của lý thuyết KT là HS tự xây dựng kiến thức riêng bằng cách kết hợp thông tin đã có với thông tin mới, nhờ đó kiến thức mới trở nên có ý nghĩa với cá nhân học sinh. Vận dụng lý thuyết KT trong dạy học nói chung, dạy Toán nói riêng sẽ góp phần phát triển năng lực người học, nâng cao hiệu quả dạy học.

Qua các hoạt động dạy học, HS tự kiến tạo kiến thức dưới sự điều khiển, định hướng của giáo viên và có thể phát triển năng lực tìm tòi, khám phá, giải quyết vấn đề, tư duy toán học... Điều này đặc biệt cần thiết cho HS các lớp cuối cấp tiểu học (lớp 4, lớp 5). Do đó, nhóm tác giả Trần Ngọc Bích, Trần Thị Ngọc Anh, Ngô Thị Duyên, Đinh Thị hương, Phạm Thị Nhung, Lại Thị Thu Thủy (ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên) đã thực hiện nghiên cứu việc nâng cao hiệu quả dạy  học môn Toán ở các lớp cuối cấp tiểu học trên cơ sở vận dụng lý thuyết KT.

Đối tượng khảo sát gồm 110 giáo viên (GV) ở một số trường tiểu học của tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên. Nội dung khảo sát là việc vận dụng lý thuyết KT trong dạy học. Kết quả cho thấy, 100% GV nhận thức được vai trò của dạy học theo thuyết KT, 100% vận dụng lý thuyết KT trong dạy học, trong đó 30% sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, GV còn nhiều lúng túng vì chưa có được những biện pháp cụ thể để vận dụng. Trên cơ sở này, nhóm tác giả đã đề xuất một số biện pháp phù hợp với thực tiễn dạy học, giúp GV nâng cao hiệu quả dạy Toán ở các lớp cuối cấp tiểu học trên cơ sở vận dụng lý thuyết KT.

TN (nguồn: TC KH&CN - Chuyên san KHTN & Kỹ thuật, số 6/2014)

Các tin khác: