SpStinet - vwpChiTiet

 

Các triterpenoid từ lá cây nhội (Bischofia trifoliata (Roxb.) Hook.f.)

Đề tài do các tác giả Nguyễn Văn Đậu, Trần Thị Vân (ĐH Khoa học tự nhiên, Hà Nội) thực hiện phân lập và nhận dạng một số triterpenoid từ lá cây nhội mọc ở Phú Thọ.
Theo đó, từ lá cây nhội nhóm tác giả đã phân lập được 5 chất và nhận dạng/đề nghị cấu trúc của chúng là sitosterol, acid ursolic, friedelan-3α-ol, hỗn hợp của fridelan-3β-yl acetat với friedelan-3β-yl acetat, và hỗn hợp của friedelan-3-on-21β-acetat với friede-lan-3-on-21β-ol. Đây là kết quả ban đầu về thành phần hóa học cây nhội mọc ở Việt Nam. Nghiên cứu này cho thấy, các triterpenoid khá phổ biến và có thể khai thác sử dụng cùng với các tanin thủy phân (có nhiều trong cây này) với mục đích phòng chữa bệnh.
 
LV (nguồn: TC Dược học, 3/2009)

Các tin khác: