SpStinet - vwpChiTiet

 

Các thuật toán định tuyến trong mạng truyền tải quang dung lượng cao

Đề tài do các tác giả Đinh Minh Sơn, Hoàng Minh thực hiện nghiên cứu ứng dụng các thuật toán định tuyến cho truyền tải quang dung lượng cao.

Mạng truyền tải quang OTN được coi là bước tiếp theo tự nhiên trong quá trình phát triển mạng truyền tải. Trong thực tế, các phương trình truyền thống cho phép tính toán các đa bước sóng là: phương trình đỉnh – cung và cung – đường. Các phương trình này cho phép đề xuất thiết lập các đường truyền để chọn lựa đưa vào định tuyến nhờ phép tiến triển không tuần tự. Lời giải của những mô hình này nằm trong mô hình tuyến tính tổng quát và là một np-đồng bộ.
Đề tài đã đưa vào một thuật toán đánh dấu để đặt trục các đường truyền ngắn nhất được thiết lập. Cách biểu diễn thuật toán định tuyến và gán bước sóng theo lớp thích hợp cho định tuyến tĩnh trong mạng quang không biến đổi. Cuối cùng mô hình này sẽ cho phép mở rộng lý luận về định tuyến trong mạng toàn quang WDM dung lượng cao.

BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 5/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả