SpStinet - vwpChiTiet

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của DN chế biến thủy sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM – sử dụng phương pháp FEM, REM 

ThS. Lê Phương Dung và tác giả Đặng Thị Hồng Giang (ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng) sử dụng số liệu từ báo cáo tài chính năm 2008-2011 của 20 doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp này.

Cách tiếp cận theo phương pháp: mô hình các ảnh hưởng cố định (FEM) và mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM). Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp này có cấu trúc tài chính với tỷ lệ nợ tương đối cao và trong cơ cấu vốn vay, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn để bổ sung cho nhu cầu vốn lưu động và tài trợ cho tài sản cố định. Điều này dẫn đến mất cân bằng tài chính doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong tương lai, các doanh nghiệp cần thay đổi cơ cấu tài trợ, gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn, để tăng tính tự chủ về tài chính cũng như đảm bảo khả năng thanh toán và giảm rủi ro cho doanh nghiệp.

Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản cho thấy, chính sách vay nợ của các doanh nghiệp này hiện nay phụ thuộc 4 nhân tố gồm quy mô doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng quan hệ cùng chiều với cấu trúc tài chính; nhân tố hiệu quả hoạt động kinh doanh và tính thanh khoản quan hệ ngược chiều với cấu trúc tài chính, đều có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1%. Có nghĩa là các doanh nghiệp trong ngành có quy mô vừa và nhỏ nhưng hiệu quả kinh doanh tốt, tính thanh khoản cao ít có cơ hội huy động các nguồn vốn từ bên ngoài. Nguyên nhân do thực tế hiện nay các doanh nghiệp chỉ vay từ ngân hàng thương mại là chủ yếu nhưng các ngân hàng thương mại quá chú trọng đến tài sản đảm bảo.

Lý thuyết trật tự phân hạng và lý thuyết tĩnh về cơ cấu vốn giải thích quyết định cơ cấu tài trợ của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua ảnh hưởng của những đặc điểm riêng biệt của từng doanh nghiệp trong mối quan hệ với cấu trúc tài chính cũng như ảnh hưởng của môi trường thể chế doanh nghiệp đang hoạt động.
 
LV (nguồn: TC Kinh tế và phát triển, 1/2013)

Các tin khác: