SpStinet - vwpChiTiet

 

Các mô hình đánh giá tác động chung của kết cấu và đất nền

Đề tài do TS. Nguyễn Việt Khoa (Viện chuyên ngành cầu hầm, Viện KH&CN Giao thông vận tải) thực hiện nghiên cứu các mô hình đánh giá tác động chung của kết cấu và đất nền.

Các mô hình được phân tích gồm mô hình Winker; các mô hình cải tiến từ mô hình Winker (mô hình Filonenko – Borodich, mô hình suy rộng, mô hình Kerr…); mô hình môi trường liên tục đàn hồi; mô hình đàn dẻo; mô hình phi tuyến; mô hình đàn nhớt…

Theo đó, tần số dao động riêng trội của kết cấu công trình đặt trên nền biến dạng luôn nhỏ hơn tần số dao động riêng của kết cấu công trình đặt trên nền đất cứng. Vì vậy, cho rằng có thể bỏ qua tác động của kết cấu với đất nền để đơn giản, giảm bớt tính toán và có thể tăng độ bền dự trữ cho công trình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ảnh hưởng tác động chung của công trình với đất nền là rất lớn và không thể bỏ qua, đặc biệt khi tính các công trình lớn và quan trọng. Đánh giá tác động của công trình với đất nền có thể sử dụng nhiều mô hình tính toán đơn giản khác nhau, trong đó có mô hình Winker và các mô hình cải tiến từ mô hình này. Ngoài các mô hình đơn giản, mô tả quan hệ đất nền khi xảy ra động đất, gần đây sử dụng các mô hình phức tạp, trong đó đất nền được xem như môi trường liên tục (đàn hồi, đàn nhớt, đàn dẻo…).
 
LV (nguồn: TC Cầu đường VN, số 3-2009)

Các tin khác: