SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị triển khai báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2018 tại TP.HCM

Sáng 15/12, gần 50 cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc quản lý của UBND TP.HCM đã về dự Hội nghị triển khai công tác thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2018, do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về chế độ báo cáo thống kê cơ sở hàng năm về KH&CN.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo hướng dẫn tại Hội nghị, có 6 loại biểu báo cáo thống kê cơ sở mà mỗi đối tượng báo cáo ( 7 loại hình: Cơ quan quản lý nhà nước; Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Cơ sở giáo dục đại học; Tổ chức dịch vụ KH&CN; Đơn vị sự nghiệp; Doanh nghiệp KH&CN và Doanh nghiệp) cần phải thực hiện. Trong đó, về nguồn nhân lực hoạt động KH&CN, cần báo cáo toàn bộ lao động có hoạt động KH&CN mà đơn vị quản lý, sử dụng và trả lương (gồm cả lao động trong biên chế đã được tuyển dụng chính thức và lao động hợp đồng). Điểm cần lưu ý là "các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, đơn vị sự nghiệp KH&CN được tính 100% nhân lực. Các đơn vị khác chỉ tính những người tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ KH&CN". Về chi cho KH&CN của đơn vị, phải báo cáo tất cả các khoản: chi cho đầu tư phát triển KH&CN, hoạt động sự nghiệp KH&CN, chi cho KH&CN từ nguồn khác (tính đến 31/12/2017),...

Chuyên viên của CESTI hướng dẫn lập báo cáo

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức thu thập báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2018 sẽ diễn ra trong 1 tháng (từ 15/12/2017 đến 15/01/2018). Công tác kiểm tra, đối chiếu và bổ sung của các đơn vị báo cáo chậm nhất là ngày 31/01. Dữ liệu thống kê sau khi hoàn chỉnh sẽ được gửi về Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

Hội nghị do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM tổ chức nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê cơ sở hàng năm về KH&CN, giảm thiểu tối đa các sai sót trong quá trình báo cáo.

Nghiên cứu các mẫu biểu báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN.

Các đối tượng phải thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN hàng năm

-Các tổ chức KH&CN quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật KH&CN (các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức dịch vụ KH&CN);

-Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập (Sở KH&CN, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN; các cơ quan chuyên môn về KH&CN cấp huyện);

-Các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp khác có sử dụng NSNN để hoạt động KH&CN;

-Các tổ chức: chính trị, chính trị-xã hội, chính trị-xã hội-nghề nghiệp, xã hội, xã hội-nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc có sử dụng NSNN để hoạt động KH&CN;

-Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

(Trích Điều 2, Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN)

 

Các tin khác: