SpStinet - vwpChiTiet

 

Các hợp chất protoberberin phân lập từ củ bình vôi Stephania brachyandra Diels.

Đề tài do các tác giả Nguyễn Quốc Huy, Phạm Thanh Kỳ, Trần Văn Ơn (Trường ĐH Dược Hà Nội), Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm (Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thực hiện phân lập và xác định cấu trúc hóa học 6 hợp chất protoberberin là (S)-tetrahydropalmatin (1), (S)-corypalmin (2), (S)-isocorypalmin (3), (S)-cory-dalmin (4), (S)-discretamin (5) và (S)-steppholidin (6) từ củ bình vôi (Stephania brachyandra Diels.)

Nghiên cứu tiến hành với củ loài bình vôi thu hái ở Sa Pa (Lào Cai) vào tháng 7/2005.
Kết quả, bằng các phương pháp sắc ký đã phân lập được 6 alcaloid có cùng khung protober-berin là (S)-tetrahydropalmatin (1), (S)-corypalmin (2), (S)-isocorypalmin (3), (S)-cory-dalmin (4), (S)-discretamin (5) và (S)-steppholidin (6). Đây là những alcaloid lần đầu tiên công bố có trong cây S. brachyandra Diels. ở Việt Nam. Theo đó, hợp chất 1 tinh thể hình kim, không màu, nhiết độ nóng chảy 138-1390C…; hợp chất 2 tinh thể hình kim, không màu, nhiệt độ nóng chảy 229-2300C...; hợp chất 3 tinh thể hình kim, không màu, nhiệt độ nóng chảy 241-2420C…; hợp chất 4 là chất bột vô định hình màu vàng nhạt, nhiệt độ nóng chảy 177-1780C…; hợp chất 5 tinh thể hình kim, không màu, nhiệt độ nóng chảy 221-2240C…; hợp chất 6 tinh thể hình lập phương, không màu, nhiệt độ nóng chảy 126-1380C… Cấu trúc hoá học của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ 1D-NMR, 2D-NMR và phổ khối lượng ESI-MS.
LV (nguồn: TC Dược học, số 382-2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả