SpStinet - vwpChiTiet

 

Các hợp chất dibenzocyclooctadien lignan, cerebrosid và triterpen phân lập từ rễ cây na rừng (Kadsura coccinea(Lem.) A.C. Smith)

Đề tài do các tác giả Phan Văn Kiệm, Hoàng  Thanh Hương, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoài Nam, Châu Văn Minh (Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện KH&CN Việt Nam), Bùi Văn Thanh, Ninh Khắc Bản (Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện KH&CN Việt Nam) thực hiện.

Nghiên cứu tiến hành với mẫu rễ na rừng (Kadsura coccinea(Lem.) A.C. Smith) được thu hái vào tháng 8/2008 tại Tràng Định, Lạng Sơn. Bằng các phương pháp sắc ký kết hợp, một hợp chất dibenzocyclooctadien lignan, isovaleroyl binankadsurin A (1), một hợp chất cerebroid, summatranoid (2) và hai hợp chất triterpen (20(R),24(E)-3-oxo-9β-lanosta-7,24-dien-26-oic acid (3) và β-sitosterol (4) đã được phân lập từ rễ cây na rừng Kadsura coccinea. Cấu trúc của nó được xác định bằng các phổ ESI-MS, 1D- và 2D-NMR. Các hợp chất 1-3 được tìm thấy lần đầu tiên từ cây K.coccinea.
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2009)

Các tin khác: