SpStinet - vwpChiTiet

 

Các đơn vị đất đai, kiểu thích hợp đất đai tỉnh Hà Nam và đề xuất sử dụng đất

Đề tài do tác giả Ứng Xuân Thu (Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp – PTNT) thực hiện nhằm xác định các đơn vị đất đai, mức độ thích hợp đất đai và hiện trạng sử dụng nhằm phát hiện những tồn tại về sử dụng đất chưa hợp lý để đề xuất những giải pháp khắc phục.

Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá đất đai của Tổ chức nông nghiệp và lương thực thế giới (FAO) và quy trình đánh giá đất đai phục vụ nông nghiệp (10 TCN 343-98) của Bộ Nông nghiệp – PTNT ban hành năm 1999. Cơ sở khoa học của việc đánh giá mức độ thích hợp của đất đai là sự so sánh giữa đặc điểm các đơn vị đất đai với yêu cầu sinh lý, sinh thái của cây trồng và các yếu tố kinh tế, xã hội, tác động của môi trường…
Kết quả, đã xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai toàn tỉnh Hà Nam ở tỷ lệ 1/25.000 với 164 đơn vị đất thể hiện trên bản đồ, được tổng hợp thành 11 tổ hợp đất, gồm tổ hợp đất phù sa glây, tổ hợp đất phù sa có tầng biến đổi, tổ hợp đất phù sa chua, tổ hợp đất phù sa ít chua, tổ hợp đất glây, tổ hợp đất cát, tổ hợp đất đỏ, tổ hợp đất xám, tổ hợp đất than bùn, tổ hợp đất mới biến đổi và tổ hợp đất tầng mỏng. Về mức độ thích hợp đất đai, đề tài xác định Hà Nam có 9 loại hình sử dụng đất (loại hình 2 vụ, loại hình 2 lúa 1 màu, loại hình 1 lúa 2 màu…) và 58 kiểu thích hợp đất đai cho những loại hình sử dụng đất tối ưu nhất, phù hợp với thực tiễn sản xuất của địa phương. Tác giả đề xuất định hướng sử dụng đất là: tập trung thâm canh, sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để đạt năng suất lúa bình quân 57,8 tạ/ha vào vụ xuân và 55,8 tạ/ha vào vụ mùa; cần tiến hành mở rộng diện tích cây ăn quả, trồng và chăm sóc quy mô với mục đích sản xuất sản phẩm hàng hóa…

LV (theo TC NN&PTNT, 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả