SpStinet - vwpChiTiet

 

Các ảnh hưởng của gió đến kết cấu

Đề tài do TS. Phạm Hoàng Kiên (Công ty tư vấn thiết kế CTI Engineering Nihnonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-8430) thực hiện nhằm giới thiệu một số đặc tính cơ bản nhất trong thiết kế kháng gió.

Trong thiết kế, các hiện tượng khí lọc phát sinh bởi gió có thể kể tới: biến dạng tĩnh và ứng suất, các hiện tượng mất ổn định tĩnh (mất ổn định uốn ngang, mất ổn định xoắn); tác dụng động (dao động có giới hạn, dao động phát tán). Điều này có thể giải thích, vận tốc gió tăng dần lên thì dao động xoắn và uốn sẽ lần lượt xuất hiện. Cùng với sự tăng lên của vận tốc gió, số lượng các xoáy sẽ giảm đi. Về sự xuất hiện các xoáy khí bề mặt dầm, nếu các xoáy khí đối xứng với nhau qua một điểm thì dao động xoắn phát sinh. Nếu đối xứng với nhau qua một trục thì dao động uốn phát sinh. Như vậy, dao động do xoáy khí và mất ổn định khí động học là hiện tượng dao động có cùng một cơ chế. Sự khác nhau giữa chúng chỉ là số lượng xoáy khí xuất hiện trên bề mặt dầm và sự lệch pha giữa lực khí tác dụng và dao động của dầm.
BH (Theo Tạp chí Cầu đường, số 7/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả