SpStinet - vwpChiTiet

 

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.


Ảnh minh họa

Dự thảo Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước gồm: Tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước; tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ một phần ngân sách nhà nước; tài sản là kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước; tài sản là kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách nhà nước

Tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp là tài sản công. Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về tài sản công.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Dự thảo nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm: Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng và xử lý tài sản hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Đồng thời nghiêm cấm không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Dự thảo cũng đề xuất rõ hình thức xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp.

Theo đó, tài sản được trang bị để triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ được xử lý theo thứ tự ưu tiên như sau: 1. Giao quyền sở hữu tài sản cho tổ chức chủ trì đối với trường hợp tổ chức chủ trì là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 2. Bán trực tiếp đối với trường hợp tổ chức chủ trì là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đề nghị mua tài sản; 3. Giao quyền sử dụng cho tổ chức chủ trì đối với trường hợp tổ chức chủ trì đủ điều kiện là doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ; 4. Bán trực tiếp đối với trường hợp tổ chức chủ trì là Doanh nghiệp khoa học và công nghệ đề nghị mua…

Về thẩm quyền quyết định xử lý tài sản, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người được phân cấp quyết định phê duyệt nhiệm vụ, quyết định hình thức xử lý tài sản quy định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản giữa các Bộ, ngành, địa phương theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Liên kết nguồn tin: http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Quan-ly-tai-san-hinh-thanh-tu-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe/314047.vgp

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: