SpStinet - vwpChiTiet

 

Họp Tổ Biên tập soạn thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Ngày 15/8/2017, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Ông Đỗ Hoài Nam - Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ Biên tập soạn thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương); Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Vụ Pháp chế, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 13/11/2015, có hiệu lực kể từ  ngày 01/7/2016. Qua thực tiễn triển khai đã nảy sinh một số vướng mắc cần sửa đổi, quy định lại cho phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cơ quan chức năng liên quan.

Ngày 06/02/2017, Chính phủ ra Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Trong đó, có giao Bộ Khoa học và Công nghệ “Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo hướng: Phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng tiêu chí nhập khẩu máy móc, thiết bị theo tuổi thiết bị (từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu) của từng lĩnh vực cụ thể, không áp dụng hạn chế chung “không quá 10 năm” cho tất cả các máy móc, thiết bị”.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ chủ trì Đề án “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng”.

Theo tiến độ được phê duyệt trong chương trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2017, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN sẽ được hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành trong năm 2017.   

Các tin khác: