SpStinet - vwpChiTiet

 

Yên Bái: Nâng cao năng suất, chất lượng măng tre Bát Độ nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

Bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học của tỉnh, trong 2 năm 2012 và 2013, Trạm Khuyến nông huyện Trấn Yên triển khai thực hiện dự án cấp huyện "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng măng tre Bát Độ trên địa bàn huyện Trấn Yên”.
 

Kết quả dự án đã chọn được 5 ha trồng tre Bát Độ từ năm 2004 - 2005 với mật độ trồng 625 khóm/ha của 3 hộ dân ở xã Kiên Thành, trong đó bố trí 3 ha thực nghiệm (bón phân hữu cơ MV và phân NPK 5.10.3 vào tháng 3 và bón bổ sung phân NPK 12.5.10 vào tháng 6 sinh trưởng) và 2 ha đối chứng (chỉ bón một loại phân NPK 5-10-3 với lượng 1,0 kg/khóm 1 lần vào tháng 3). Kết quả theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển của tre măng Bát Độ trong năm 2013 cho thấy: Tre măng Bát Độ ở lô thực nghiệm sinh trưởng phát triển khá tốt, số lứa và thời gian thu hoạch nhanh, măng mọc nhiều và mọc tập trung, trọng lượng măng, độ dày trung bình óng tươi của măng ở lô thực nghiệm đều cao hơn so với lô đối chứng.

Cụ thể là số ngọn măng của lô thực nghiệm đạt trung bình là 1,8 măng/khóm/lứa, trong khi đó ở lô đối chứng chỉ đạt trung bình 1,5 ngọn/khóm/lứa. Trọng lượng trung bình ngọn măng của lô thực nghiệm đạt 3,7 kg/ngọn, trong khi đó ở lô đối chứng chỉ đạt 2,6 kg/ngọn (trọng lượng măng ở lô thực nghiệm nặng hơn măng ở lô đối chứng là 1,1 kg/ngọn). Năng suất măng vỏ tươi, sản lượng của măng ở lô thực nghiệm cao hơn lô đối chứng khoảng 50%. Tỷ lệ nhiễm bệnh đốm lá và bệnh thối măng ở lô đối chứng cao hơn lô thực nghiệm khoảng 30 %.

Là một người tham gia dự án, Bà Hoàng Thị Đào ở thôn Khe Tối - xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, cho biết trong năm 2013 (tính đến tháng 8), nếu trừ chi phí về phân bón khoảng 4 triệu/ha thì 1 ha tre Bát Độ ở lô thực nghiệm bón bổ sung thêm 2 loại phân, mỗi năm có thể  cho thu lãi cao hơn lô đối chứng từ 15 - 20 triệu. Như vậy có thể thấy được hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác tre Bát Độ của huyện Trấn Yên, tin tưởng rằng kết qủa của dự án này sẽ được nhân rộng trong vùng trồng tre Bát Độ, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.
Nguồn: Sở KH&CN Yên Bái

Các tin khác: