SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây khu công nghệ thông tin tập trung tại ba thành phố

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Theo đó, sẽ xây 2-3 khu như vậy tại mỗi thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
 

Lễ khởi công xây dựng Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng.

Theo Quyết định, mục tiêu của Quy hoạch là xây dựng một số khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung ở các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, nhất là nguồn vốn để triển khai xây dựng hạ tầng khu CNTT tập trung (từ ngân sách nhà nước địa phương và nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp), đã có các dự án đầu tư, các sản phẩm CNTT lớn; xây dựng hai đến ba khu CNTT tập trung tại mỗi thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ khuyến khích các nguồn lực xã hội, vốn đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển các khu CNTT tập trung, đặc biệt là cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong các khu; xây dựng và phát triển mạng liên kết giữa các khu CNTT tập trung với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực CNTT; nghiên cứu xây dựng cơ chế cho phép thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ việc ươm tạo và hoạt động của các doanh nghiệp mới trong khu CNTT tập trung…

Nhằm tổ chức thực hiện Quy hoạch này, Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn các địa phương thực hiện Quy hoạch; hướng dẫn triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong các khu CNTT tập trung; hỗ trợ các khu CNTT tập trung nâng cao khả năng nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực CNTT. Bên cạnh đó, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin toàn quốc về khu CNTT tập trung; đánh giá hiệu quả hoạt động của các khu CNTT tập trung…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tiêu chí khu CNTT tập trung theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu CNTTtập trung và quan điểm, yêu cầu, mục tiêu của Quy hoạch này, chủ động đề xuất công nhận, đề xuất thành lập các khu CNTT tập trung tại địa phương.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2014.
Nguồn: Vietnam+

Các tin khác: