SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng ứng dụng về khớp và nhận dạng ảnh đối tượng trên cơ sở tập mô tả Fourier từng phần hình dạng

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thế Long, Nguyễn Công Định thực hiện nhằm đề xuất các phương pháp đặc tả đường cong không đóng với hình dạng bất kì sử dụng phép biến đổi Fourier.

Phép biến đổi Fourier là một công cụ mạnh trong thể hiện hình dạng. Sau khi xây dựng ứng dụng về khớp và nhận dạng ảnh đối tượng trên cơ sở tập Fourier - mô tả từng phần hình dạng, nhóm tác giả cho rằng, việc mở rộng để tìm kiếm khớp từng phần lớn hơn đối với phương pháp khớp ma trận (khoảng cách là không thể do việc tìm kiếm làm việc trên tập các điểm đặc trưng, trong khi các điểm đặc trưng trên đối tượng mẫu và đối tượng cần khớp lại không tương ứng với nhau). Phương pháp đề xuất dựa trên đặc tả Fourier từng phần dễ dàng vượt qua vấn đề này do sử dụng thêm bước cực đại khớp mở rộng.
Các kết quả trên là cơ sở phát triển cho các vấn đề bắt bám đối tượng chuyển động, trong đó cho phép bắt bám đối tượng ngay cả khi nó bị che khuất một phần.

BH (Tạp chí khoa học và công nghệ, số 4/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả