SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu dicofol và nhóm pyrethroid thường sử dụng trên rau bằng phương pháp sắc ký khí với đầu dò cộng kết điện tử

Đề tài do các tác giả Trương Quốc Kỳ, Nguyễn Đức Tuấn (Bộ môn Hóa phân tích - kiểm nghiệm, Khoa Dược, ĐH Y dược TP.HCM), Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đức Tiến (Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM) thực hiện nhằm tìm ra một quy trình chung xác định dư lượng thuốc trừ sâu dicofol và nhóm pyrethroid thường sử dụng trên rau bằng kỹ thuật sắc ký khí (GC) với đầu dò công kết điện tử (ECD) để có thể áp dụng tại Chi cục BVTV TP.HCM, phục vụ việc giám sát dư lượng thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid trên rau ngoài thị trường.
Theo đó, sử dụng kỹ thuật GC-ECD, nhóm tác giả đã xây dựng được quy trình định lượng đồng thời ở mức dư lượng cho phép của dicofol và một số thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid thường sử dụng trên rau. Phương pháp có tính đặc hiệu, độ nhạy cao, cho kết quả đúng và chính xác, có thể áp dụng tại Chi cục BVTV TP.HCM, phục vụ cho việc giám sát dư lượng các thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid trên rau ngoài thị trường với thời gian từ lúc lấy mẫu rau đến lúc trả lời kết quả là trong vòng 24-48 giờ.
LV (nguồn: TC Dược học, số 426-2011)

Các tin khác: