SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời moracin M và oxy-trans-resveratol trong dược liệu dâu tằm

Nhóm nghiên cứu Đặng Thị Ngọc Điệp, Huỳnh Ngọc Thụy (Đại học Y dược TP.HCM) xây dựng quy trình định lượng thành phần chính trong dược liệu dâu tằm (Morus alba L., Moraceae) với mục tiêu khảo sát quy trình chuẩn bị mẫu để quy trình định lượng có độ ổn định, độ lặp lại đạt yêu cầu của phép định lượng, từ đó chuẩn hóa điều kiện HPLC, xay dựng và thẩm định quy trình định lượng thành phần chính trong dâu tằm.

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được quy trình định lượng đồng thời oxy-trans-resveratol (MA-4) và moracin M (MA-1) là những chất chiếm hàm lượng khá cao trong dâu tằm với thời gian phân tích dưới 30 phút, quy trình chuẩn bị mẫu đơn giản, kết quả có độ lặp lại cao, cho thấy quy trình chiết ổn định, chính xác với RSD của MA-1 và MA-4 đều đạt < 2%. Thẩm định quy trình đạt được tính chọn lọc, tính tương thích hệ thống và đạt các yêu cầu của một phép phân tích định lượng trong giới hạn các thông số có RSD < 2%.

Các kết quả định lượng MA-1 và MA-4 trong các mẫu dâu tằm thu hái tại các tỉnh thành khác nhau (Lâm Đồng, Huế, Trà Vinh, Quảng Nam, Gia Lai, Bình Phước) cho thấy, hai chất này có thay đổi và khác nhau đáng kể tùy theo vùng địa lý. Quy trình định lượng bằng HPLC (sắc ký lỏng hiệu năng cao) đề tài xây dựng có thể sử dụng để bổ sung phần định lượng vào chuyên luận Dược điển của dâu tằm nhằm tăng cường việc đảm bảo chất lượng dược liệu, nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị từ dược liệu dâu tằm.
LV (nguồn: Tạp chí Dược học, số 471-2015)

Các tin khác: