SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng quy trình cấp nhãn sinh thái cho các sản phẩm của ngành sản xuất cao su Việt Nam 

Nhóm tác giả Thái Văn Nam (ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM) và Vũ Đức Tiến (Cao đẳng Công nghiệp cao su, Đồng Xoài, Bình Phước) tập trung nghiên cứu hai bước đầu tiên trong ba bước của quá trình áp dụng nhãn sinh thái là: xác định các sản phẩm ưu tiên dán nhãn; đề xuất các tiêu chí để cấp nhãn cho sản phẩm lựa chọn; cấp nhãn và kiểm toán.

Dựa trên 12 tiêu chí có liên quan đến các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, nghiên cứu đã chỉ ra các sản phẩm có tiềm năng dán nhãn sinh thái cao nhất, nghĩa là mức độ thành công lớn nhất. Với phương pháp này, có thể lựa chọn các sản phẩm nào nên được ưu tiên cấp nhãn trước nhằm mang lại cả lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường cho các bên liên quan, đặc biệt là nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nghiên cứu đã chỉ ra, trong các sản phẩm cao su thì sản phẩm săm, lốp cao su có tiềm năng dán nhãn lớn nhất, cần phải ưu tiên triển khai áp dụng trong thời gian tới, kế tiếp là các sản phẩm cao su dân dụng.

Đối với sản phẩm săm, lốp cao su, tiêu chí nền và tiêu chí phân hạng cần được sử dụng để thông tin cho người tiêu dùng và là cơ sở cho cải tiến liên tục tại các doanh nghiệp. Tiêu chí nền được xây dựng  với thang điểm tối đa 100 và được đánh giá theo toàn bộ vòng đời của sản phẩm trong việc tuân thủ các qui định, luật định và qui chuẩn liên quan. Đối với tiêu chí phân hạng, các thông số như năng lượng sử dụng (MJ/tấn), nước sử dụng (m3/tấn), hợp chất hữu cơ bay hơi - VOC (g/tấn) và tổng chất rắn lơ lửng - TSS (g/tấn) nên được sử dụng. Tuy nhiên, giá trị là bao nhiêu cần phải có nghiên cứu cụ thể và có sự đồng thuận của các bên liên quan như cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm săm, lốp cao su. 

Kết quả nghiên cứu cung cấp một phương pháp tiếp cận mới trong việc cấp nhãn sinh thái cho các sản phẩm tiêu dùng, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Có thể ứng dụng phương pháp nghiên cứu này cho sản phẩm của các ngành công nghiệp khác.
 
LV (nguồn: Hội nghị ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM lần 1)

Các tin khác: