SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Sêrêpôk bằng công cụ SDSM

TS. Đào Nguyên Khôi và cộng sự (Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu, Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện nghiên cứu nhằm ứng dụng công cụ chi tiết hóa thống kê SDSM xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) cho lưu vực sông Sêrêpôk ở Tây Nguyên.

Mô hình SDSM được hiệu chỉnh (1980-1990) và kiểm định (1991-2001) với số liệu lượng mưa và nhiệt độ tại các trạm quan trắc. Kết quả hiệu chỉnh, kiểm định mô hình SDSM cho thấy công cụ này có thể mô phỏng tốt dữ liệu mưa và nhiệt độ cho khu vực nghiên cứu. Kịch bản BĐKH cho khu vực nghiên cứu được xây dựng cho 3 giai đoạn: 2020 (2010-2039); 2050 (2040-2069); 2080 (2070-2090).

Theo đó, trong tương lai, lưu vực sông Sêrêpôk sẽ phải đối mặt với những chiều hướng thay đổi của các yếu tố khí tượng, nhiệt độ sẽ tăng dần và lượng mưa năm tăng dần nhưng phân bố không đều cho các tháng trong năm. Cụ thể, lượng mưa sẽ tăng dần trong các tháng mùa mưa và giảm dần trong các tháng mùa khô. Điều này dẫn đến khả năng xảy ra lũ vào mùa mưa và khô hạn vào mùa khô, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của khu vực.

Kết quả nghiên cứu này có thể hỗ trợ các nhà quản lý trong hoạch định chính sách quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Sêrêpôk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung nhằm xây dựng kế hoạch dài hạn để ứng phó với BĐKH trong tương lai. Công cụ SDSM cũng có thể áp dụng trong xây dựng các kịch bản BĐKH cho các khu vực khác. 
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, số 651-2015)

Các tin khác: