SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng hệ số tiêu thụ oxy, tiêu thụ không khí, phát thải CO2, phát thải khói khi cháy hỏa hoạn LPG

Đề tài do ThS Lý Ngọc Minh (Đại học Công nghiệp TP.HCM) thực hiện nghiên cứu, xây dựng hệ số tiêu thụ oxy, tiêu thụ không khí lý thuyết, hệ số phát thải CO2, phát thải khói khi xảy ra cháy LPG trong trường hợp sự cố cháy, nổ thiết bị chứa LPG.

Trong sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), cháy là nguy cơ thường trực do có thể phát sinh từ rò rỉ hoặc nổ thiết bị chứa LPG, gây nguy hiểm với con người và tác động xấu đến môi trường. LPG được nghiên cứu là LPG thương mại, thành phần chủ yếu gồm propane và butane với tỉ lệ thành phần trong nghiên cứu là 50/50 theo nồng độ thể tích.

Tác giả đã xây dựng các hệ số tiêu thụ oxy không khí khô lý thuyết, phát thải CO2 và khói lý thuyết khi cháy hoàn toàn 1 cm3 LPG ở trạng thái hơi hoặc lỏng, thuận tiện cho tính toán đánh giá ảnh hưởng của sự cố cháy, nổ trong sử dụng LPG ở Việt Nam trên cơ sở các số liệu về đặc tính của LPG với các đặc điểm của quá trình cháy. Theo đó, 1 m3 LPG lỏng sẽ tạo 250 m3 hơi LPG, thể tích oxy lý thuyết bị tiêu tốn là 1437,7 m3; thể tích không khí lý thuyết bị tiêu tốn là 6550 m3; thể tích khí CO2 sinh ra là 875 m3; thể tích khói sinh ra là 7250 m3.
Trong thực tế, đa số các thiết bị chứa LPG được đặt ngoài trời, nếu xảy ra sự cố cháy nổ thì LPG sẽ cháy trong điều kiện áp suất không khí không thay đổi trong suốt quá trình cháy và lượng không khí đủ để xảy ra cháy hoàn toàn. Do vậy giả thiết hệ số không khí thừa α = 1 là phù hợp.

BH (Theo Tạp chí KHCN Nhiệt, số 7/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả