SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng đội ngũ trí thức nữ lớn mạnh

Ngày 16-3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi hội thảo khoa học “Nữ trí thức Việt Nam đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng trong công cuộc gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước. Trong công cuộc CNH, HĐH hiện nay, cần xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh từng bước tiến ngang tầm với trình độ trí thức tiên tiên trong khu vực và trên thế giới.

Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm và bổ sung chính sách nhằm tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam nói chung, nữ trí thức nói riêng tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến, đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

OV (theo SGGP Online)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả