SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng cơ sở tri thức cho hệ chuyên gia dự báo ngắn hạn sâu đục thân lúa bướm hai chấm

Đề tài do tác giả Nguyễn Anh Hùng (Trung tâm Công nghệ phần mềm thủy lợi) thực hiện xây dựng hệ thống luật suy diễn cho cơ sở tri thức của hệ chuyên gia dự báo ngắn hạn sâu đục thân lúa bướm hai chấm, một trong những loại sâu hại lúa phổ biến ở nước ta.
Theo đó, bài toán dự báo ngắn hạn sâu đục thân lúa bướm hai chấm không phải là mới, nhưng ở nước ta thì đây là lần đầu tiên các tri thức của các chuyên gia bảo vệ thực vật trong lĩnh vực này được chuyển hóa thành các luật suy diễn logic học, được đưa vào cơ sở tri thức của hệ chuyên gia. Kết quả kiểm tra cho thấy độ chính xác của dự báo do hệ chuyên gia đưa ra đạt trên 90% so với diễn biến xảy ra trong thực tế. Hệ chuyên gia đã được tích hợp vào hệ thống web GIS-viễn thám giám sát tình hình và dự báo sâu bệnh hại lúa – sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ KC08.32/06-10 và được triển khai ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng. Thành công của hệ chuyên gia dự báo ngắn hạn sâu đục thân lúa bướm hai chấm sẽ đặt nền móng đề giải quyết một loạt các bài toán về dự báo ngắn hạn cho các loại sâu bệnh trên cây lúa nói riêng và các loại sâu bệnh khác đối với thực vật nói chung.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 5/2011)

Các tin khác: