SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng Chương trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp nhà nước

Theo VP UBND.TP, UBND TP đã giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Chương trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp nhà nước, trong đó thống kê toàn bộ tài sản trí tuệ hiện có tại các doanh nghiệp; đề xuất giải pháp quản lý và bảo vệ đối với tài sản trí tuệ; xác định định mức tiêu hao năng lượng của các doanh nghiệp, mức tiết kiệm năng lượng từng năm và năng suất lao động của các doanh nghiệp; đề xuất mức tăng năng suất lao động cho những năm sau.

UBND TP cũng giao Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) xác định định mức tiêu hao năng lượng và xây dựng kế hoạch cắt giảm tiêu hao năng lượng của các lĩnh vực được TP ưu tiên thực hiện tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp nhà nước, các khu chế xuất, khu công nghiệp, các trường học, bệnh viện, hệ thống chiếu sáng công cộng, các điểm dịch vụ - thương mại, hệ thống cấp nước, sản xuất nông nghiệp và giao thông vận tải.

Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: