SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định và nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học - công nghệ

Một trong những điểm mới trong báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là xác định và nhấn mạnh vai trò quan trọng của lĩnh vực “khoa học và công nghệ”, bố cục riêng thành một mục trong phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, để tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và chỉ đạo, thực hiện, để KH&CN thật sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Thực hiện 3 đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020, trong đó nhấn mạnh “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng KH&CN”. Thực hiện đột phá này, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, chính sách phát triển KH&CN; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hướng hoạt động KH&CN vào phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức. Phát triển, nâng cao KH&CN có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Tăng đầu tư nhà nước cho các trọng điểm quốc gia đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển KH&CN. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nước và tiếp thu, sử dụng có hiệu quả các thành tựu KH&CN hiện đại trên thế giới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổng sản phẩm nội địa của thành phố tăng trưởng bình quân 9,6%/năm, trong đó sự đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) bình quân đạt 33,1%, tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Một thành tố căn bản đóng góp vào chỉ số TFP chính là sự tác động của KH&CN, mà theo một nghiên cứu của Trung tâm năng suất Việt Nam đánh giá là đóng góp 74% vào sự tăng trưởng của chỉ số TFP. Điều đó cho thấy sự lãnh đạo đúng hướng của Đảng bộ thành phố trong thời gian vừa qua khi quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực KH&CN theo tinh thần của Nghị quyết 20-NQ/TW khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, thành phố đầu tư vào lĩnh vực KH&CN đạt bình quân trên 2,06% chi ngân sách hàng năm. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành nhằm đổi mới cách làm, tháo gỡ những vướng mắc đối với cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; thúc đẩy việc gắn kết cơ quan nghiên cứu với doanh nghiệp, nghiên cứu, ươm tạo nhiều sản phẩm, công nghệ đi vào sản xuất; thu hút nguồn nhân lực KH&CN; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, đổi mới mô hình quản trị và kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường toàn cầu... Tốc độ tăng trưởng của các hoạt động chuyên môn và KH&CN đạt bình quân 16,9% trong giai đoạn 2011 - 2015, dẫn đầu trong 9 nhóm ngành dịch vụ của thành phố, và tăng gấp 3,3 lần so với giai đoạn trước đó. Nhiều mô hình KH&CN như Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung... phát triển có hiệu quả, đang tiếp tục mở rộng, đã tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị hàm lượng chất xám cao, từng bước góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố đi vào chiều sâu.
 
Nguồn:khoahocphothong.com.vn

Các tin khác: