SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định trọng số tối ưu cho phép tích hợp trong phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia tử bằng giải thuật di truyền

Đề tài do tác giả Nguyễn Cát Hồ và Vũ Như Lân (Viện Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Phạm Thanh Hà (Đại học Giao thông Vận tải) thực hiện nhằm tìm ra giải pháp xác định bộ trọng số tối ưu cho phương pháp điều khiển mờ.

Điều khiển logic mờ là một trong những ứng dụng của lý thuyết tập mờ được nhiều tác giả quan tâm. Hiệu quả của cách tiếp cận này nói chung phụ thuộc vào nhiều yếu tố căn bản như: lựa chọn tập mờ, bài toán lựa chọn cho phép kết nhập.
Qua bài toán về đại số gia phân tử và phương pháp điều khiển mờ thử nghiệm sử dụng đại số gia phân tử, đề tài chứng tỏ phép tích hợp (AND= MIN) này thực sự cho kết quả tố hơn phương pháp truyền thống.
Tiếp tục thực hiện giải pháp sử dụng thuật toán di truyền xác định trọng số tối ưu cho phép tích hợp, nhóm nghiên cứu thu được kết quả hAND= wh h + wvv. (h: độ cao; wh, wv:trọng số tối ưu; v: vận tốc)
Từ hai kết quả trên, cho thấy phép tích hợp hAND= whh + wvv, cho kết quả điều khiển với sai số nhỏ nhất eW = 0,93 so với kết quả điều khiển với phép tích hợp h AND= MIN (h,v) là eM=2,92. Điều này chứng tỏ giải pháp sử dụng giải thuật di truyền để xác định trọng số tối ưu mang tính khả thi cao.

BH (Theo Tạp chí Tin học & điều khiển học, số 3/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả