SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định thành phần loài nhuyễn thể có tại TP.Thái Nguyên năm 2013

Nghiên cứu do tác giả Hầu Văn Ninh, trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên tiến hành nhằm góp phần thống kê nguồn tài nguyên động vật không xương sống có mặt tại TP.Thái Nguyên năm 2013.

Đối tượng nghiên cứu bao gồm tất cả loài nhuyễn thể trong các sông suối, ao hồ, ruộng lúa và thủy vực nuôi trồng thủy sản ở các xã Quyết Thắng, phường Tân Thịnh, phường Đồng Quang, phường Túc Duyên, phường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Vinh của thành phố Thái Nguyên. Địa điểm nghiên cứu phổ biến là ao nuôi trồng thủy sản của gia đình và ruộng lúa nước của các nông hộ.

Bằng phương pháp phỏng vấn, sử dụng phiếu điều tra, định tên khoa học và kế thừa các công trình nghiên cứu đã có, tác giả đã xác định được 22 loài nhuyễn thể, thuộc 15 giống, 9 họ, 2 bộ. Trong đó, bộ Mang trước (Prosobranchia) có 4 họ, 9 giống, 12 loài; Bộ Mang tấm (Eulameliibranchia) có 5 họ, 6 giống, 10 loài. Kết quả thu thập mẫu vật còn xác định được 1 loài Nhuyễn thể quý hiếm: loài Trai Cánh mỏng (Cristaria bialata) thuộc bậc "sẽ nguy cấp" (VU) theo tiêu chuẩn của Sách Đỏ Việt Nam năm 2004.

TN (nguồn: Tạp chí KH&CN - Chuyên san Nông, Y, Sinh, số 1/2014)

Các tin khác: