SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định nhu cầu năng lượng, protein và axit amin (lizin, methionin) của vịt Khaki Campbell giai đoạn đẻ trứng trong điều kiện chăn nuôi tập trung

Đề tài do các tác giả Trần Quốc Việt, Ninh Thị Len, Lê Văn Huyền, Nguyễn Thị Hồng, Đài Thị Phương, Trần Việt Phương, Sầm Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng Duyên (Viện Chăn nuôi) thực hiện nhằm xác định nhu cầu dinh dưỡng và đưa ra những khuyến cáo về yêu cầu năng lượng, protein và một số axit amin thiết yếu (lizin, methionin) trong thức ăn hỗn hợp của vịt Khakhi Campbell giai đoạn đẻ trứng, góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng giống gia cầm này trong điều kiện chăn nuôi ở nước ta.
Thí nghiệm tiến hành trên 576 vịt khakhi campbell (504 mái và 72 trống). Kết quả cho thấy, nhu cầu năng lượng, protein, lizin và methionin của vịt Kkhakhi Campbell giai đoạn đẻ trứng trong điều kiện chăn nuôi tập trung được biểu thị bằng hàm lượng và tỷ lệ % trong 1 kg thức ăn hỗn hợp có hàm lượng vật chất khô 88% như sau: năng lượng trao đổi (kcal/kg): 2650; protein thô (%): 17,5; lizin tổng số (%): 1,05; methionin tổng số (%): 0,46; lizin tiêu hóa (%): 0,90; methionin tiêu hóa 0,40%.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 2+3/2011) 

Các tin khác: