SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định hệ nấm mốc trên một số trái cây ở Việt Nam

Đề tài do tác giả Đặng Vũ Hồng Miên, Châu Ngọc Hải, Lê Thị Bảo Trúc thực hiện nhằm xác định hệ số phát sinh của nấm mốc trên trái cây, gây hỏng trái cây.

Với 4 loại trái cây có giá trị kinh tế và tiềm năng xuất khẩu lớn như: thanh long, xoài, nhãn, vải thiều, nhóm tác giả tiến hành phân lập được 142 chủng nấm thuần, định tên được 130 chủng, 63 tên loài, 16 giống.
Để xây dựng hệ thống phân loại, nhóm tác giả sắp xếp các loài vào một nhóm, sử dụng các khóa phân loại trong Ainsworth và Bisbys Dictionary of fungi. Để định tên cụ thể loài, đề tài sử dụng các chuyên khảo hoặc tư liệu công bố trên các tạp chí chuyên ngành về nấm học.
Như vậy so với tài liệu nước ngoài, (nêu được 47 tên trong đó có 21 tên giống và 25 tên loài) thì danh mục đề tài đưa ra có thể khẳng định hệ thống nấm mốc của 4 loại trái cây ở nước ta rất phong phú và khác biệt. Những giống chiếm ưu thế là Aspergillus 22 loài (35% tổng số loài), Penicillium 13 loài (20,6%). Có hai loài gặp phổ biến nhất là Aspergillus flavus Link và Aspergillus awamori Nakazawa.
BH (Theo Tạp chí Sinh học, số 2/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả