SpStinet - vwpChiTiet

 

Vượt rào TBT

Đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu, các khó khăn và rào cản chính là môi trường cạnh tranh gay gắt, hệ thống chính sách kinh tế chưa đồng bộ,… và hiệp định TBT.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả