SpStinet - vwpChiTiet

 

Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên tổng kết đánh giá hoạt động năm 2011 và dự kiến chương trình công tác năm 2012

Chiều ngày 03/01/2012, tại Hà Nội, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên (KHXH&TN) đã tổ chức Lễ tổng kết đánh giá hoạt động năm 2011 và dự kiến chương trình công tác năm 2012. Thứ trưởng Lê Đình Tiến đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
 

Theo báo cáo của Vụ KHXH&TN, năm 2011, quản lý hoạt động lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&VN) gắn với hoạt động đánh giá tổng kết của các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước như KX.01, KX.02, KX.03; hoạt động Hội đồng lý luận Trung ương trong việc tổ chức đánh giá nghiệm thu các đề tài thực hiện trong khuôn khổ chương trình “Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2006 – 2010” và Chương trình “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”.
Bên cạnh đó, Vụ KHXH&TN còn phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam trong việc triển khai và nghiệm thu Đề án “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết tực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Đề án phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ KH&CN chủ yếu của giai đoạn 2011 – 2015, Vụ cũng đã tiếp tục hoàn thiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về khung chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và xác định, rà soát 19 nhiệm vụ nghiên cứu về KHXH để tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2011 và 2012.
Ông Nghiêm Xuân Minh, Vụ trưởng Vụ KHXH &TN cho biết, trong thời gian qua Vụ KHXH&TN đã tập trung một số nhiệm vụ và đạt được kết quả khả thi. Vụ đã chủ động phối hợp với Vụ KH&CN của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, hoàn thiện Khung Chương trình và xác định được 14 nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai trong kế hoạch năm 2011; hoàn thành Quy chế tổ chức và quản lý Chương trình.
Cũng theo ông Nghiêm Xuân Minh, trong năm qua, về khoa học và công nghệ Biển, Vụ đã xây dựng vai trò chủ động của Bộ KH&CN trong việc chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế Biển, gắn với bảo vệ chủ quyền Biển, tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền do Ban Tuyên giáo TW chủ trì về bảo vệ chủ quyền Biển Việt Nam.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2011, Lãnh đạo Vụ KHXH&TN cũng cho rằng còn một số hạn chế trong năm tới cần khắc phục trong đó có công tác soạn thảo các văn bản, tiến độ hoàn thành một số công tác còn chậm. Trong năm tới Vụ KHXH&TN mong rằng Vụ sẽ được tăng thêm biên chế, phòng làm việc, Bộ sớm ra quy định mới về chức năng nhiệm vụ của Bộ KH&CN,… để Vụ điều kiện làm việc tốt hơn, kết quả làm việc tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, Thứ trưởng Lê Đình Tiến đánh giá cao những kết quả mà Vụ KHXH&TN đã đạt được trong thời gian qua. Với số lượng cán bộ, công chức không nhiều nhưng Vụ đã hoàn thành tốt một số việc quan trọng trong đó có việc xây dựng được khung chương trình chống biến đổi khí hậu, khoa học và công nghệ Biển,… Tuy nhiên, để trong năm tới hoạt động của Vụ KHXH&TN có kết quả tốt hơn, Vụ cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tăng cường công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tập trung xây dựng để đưa ra kịp thời một số thông tư, văn bản hướng dẫn công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Thứ trưởng cho rằng, cần phải xây dựng những văn bản mang tính quy định, ràng buộc trách nhiệm của các đơn vị nghiên cứu đối với sản phẩm nghiên cứu của mình. Cơ quan nghiên cứu cần gắn trách nhiệm với đề tài nghiên cứu từ khi duyệt đề tài, trong quá trình thực hiện và đặc biệt là trong quá trình chuyển giao sản phẩm của đề tài. Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh, Vụ KHXH&TN cần có những quy định về chế độ báo cáo hàng quý, hàng năm và thậm chí hàng tháng đối với những đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình để có những đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp thì hoạt động của Vụ KHXH&TN mới thực sự có kết quả cao.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN
  

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả