SpStinet - vwpChiTiet

 

Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia làm việc với đoàn chuyên gia của UNIDO

Trong khuôn khổ Dự án Tư vấn Chính sách về Chiến lược Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 2011 - 2020 và Thực hiện Luật Công nghệ Cao, phái đoàn chuyên gia quốc tế của Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) đã làm việc tại Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trong các ngày từ 03/3 -11/3/2011.
 

Giám đốc Dự án ông Mai Hà và các chuyên gia quốc tế đã thảo luận và lên khung kế hoạch triển khai các công việc của Dự án trong những tháng tiếp theo. Chuyên gia UNIDO, Ông Taeyoung Shin giới thiệu về phương pháp Delphi và các nội dung chi tiết của phương pháp Delphi. Dự án đã tiến hành các bước chuẩn bị phiếu hỏi, danh sách chuyên gia trong các lĩnh vực KH&CN để chuẩn bị lấy ý kiến, phân tích…
Ban Quản lý dự án cùng các chuyên gia quốc tế và Việt Nam đã tích cực làm việc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất việc giao nhiệm vụ, kế hoạch hành động cụ thể cho các bước tiếp theo của Dự án để dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt được kết quả mong muốn.
Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các nhóm lợi ích của Việt Nam để xây dựng được những chính sách và chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới công nghiệp phù hợp với các mục tiêu kinh tế và xã hội của đất nước. Dự án sẽ:
Hỗ trợ Chính phủ soạn thảo Chiến lược Phát triển Khoa học Công nghệ giai đoạn 2011-2020 thông qua một quá trình có sự tham gia và tham vấn tích cực của các nhóm lợi ích. Dự án sẽ áp dụng “Phương pháp Nhìn trước về Đổi mới và Công nghệ cao” gồm những họat động như Xác định vị thế; Khảo sát Delphi, Khảo sát Công nghệ Chủ đạo; Nhóm Chuyên gia, Tầm nhìn Tương lai và Lộ trình.
Tư vấn chính sách về việc thực hiện các quy định của Luật Công nghệ Cao. Các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm sẽ đóng góp ý kiến tư vấn thiết thực cho việc xây dựng các nghị định và thông tư dưới Luật Công nghệ Cao. Thảo luận bàn tròn sẽ được tổ chức để tham vấn ý kiến của nhiều nhóm lợi ích liên quan.
 
TN (Nguồn: Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN Quốc gia)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả