SpStinet - vwpChiTiet

 

Về mô hình gây đau bằng acid acetic trên chuột nhắt trắng, nghiên cứu tác dụng giảm đau của cây cỏ mật

Đề tài do tác giả Đỗ Trung Đàm (Viện Dược liệu) thực hiện áp dụng cao mềm cây cỏ mật Eriochloa ramosa (Retz.) Hack để phân tích và chuẩn hóa mô hình.

Nghiên cứu tác dụng giảm đau của cao mềm cây cỏ mật trên mô hình gây đau bằng cách tiêm phúc mạc dung dịch acid acetic 1% ở chuột nhắt trắng. Kết quả cho thấy, cao làm giảm số cơn quặn đau so với lô đối chứng; tác dụng của cao ở liều 1000 mg/kg và 500 mg/kg yếu hơn tác dụng của analgin 200 mg/kg, nhưng thời gian tác dụng kép dài hơn. Cơ chế gây đau do acid acetic được bàn luận.
LV (nguồn: TC Dược học, 3/2009)

Các tin khác: