SpStinet - vwpChiTiet

 

Về lược đồ thủy phân dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và các ma trận số giả ngẫu nhiên

Đề tài do tác giả Nguyễn Văn Tảo, Bùi Thế Hồng thực hiện nhằm đề xuất kỹ thuật thủy vân ẩn bền vững sử dụng kết hợp hai khuynh hướng tiếp cận theo miền không gian ảnh và tiếp cận theo miền tần số ảnh.
Nhóm tác giả lần lượt thí nghiệm kỹ thuật thủy vân sử dụng phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc (DWT), kỹ thuật thủy vân sử dụng ma trận số giả ngẫu nhiên và kết hợp hai phương pháp trên để xử lý ảnh. Kết quả thử nghiệm cho thấy, ảnh gốc sau khi được nhúng thủy vân có sự sai khác với ảnh gốc trong phạm vi chấp nhận được. Với k (hệ số tỉ lệ giữa tính ẩn và tính bền vững của thủy vân) tăng từ 1 đến 11, PSNR giảm từ 51.405 đến 313.835, yếu tố này đảm bảo yêu cầu về tính ẩn của thủy vân trong ứng dụng thủy vân ẩn. Số liệu thử nghiệm với k=5 và k=9 cho thấy, thủy vân có độ bền vững rất cao trước các tấn công thông thường lên ảnh chứa (SR>=0,95).
Tuy nhiên kỹ thuật kết hợp hai phương pháp trên so với các kỹ thuật nhúng trực tiếp thủy vân vào các khối thuộc miền không gian ảnh gốc có một hạn chế là đã làm giảm 2 lần số bit thủy vân có thể nhúng do phép biến đổi DWT cho các băng có kích thước giảm 2 lần.

BH (Theo Tạp chí KH&CN, tập 45, số 3/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả