SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng phương pháp đánh giá toàn diện mờ trong mô hình đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương 

Tác giả Chế Đình Lý (Viện Môi trường Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện nghiên cứu mô hình đánh giá chất lượng nước theo phương pháp toàn diện “mờ”.

Theo đó, phương pháp đánh giá chất lượng nước hiện nay khá đơn giản, không phù hợp với bản chất của vấn đề phân hạng chất lượng nước. Phương pháp dùng WQI tiến bộ hơn nhưng kết luận chất lượng dựa vào các mức cụ thể của WQI không phù hợp với bản chất vấn đề đánh giá chất lượng.

Các đánh giá chất lượng nước theo phương pháp toàn diện “mờ”, thực hiện số hóa việc phân bậc ô nhiễm theo ngôn ngữ tự nhiên, sau khi xác định hàm thành viên theo nguyên lý xác suất, cho phép kết luận đánh giá  theo ngôn ngữ bình thường giúp cho lãnh đạo và công chúng hiểu được hiện tượng ô nhiễm môi trường vốn phức tạp. 

Mô hình đánh giá dựa trên phương pháp toán học “mờ” áp dụng cho 30 đợt đo trong năm 2011 trên Sông Sài Gòn, đoạn qua Tỉnh Bình Dương cho thấy nước sông Sài Gòn ô nhiễm nặng và bắt đầu ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình hình đó, cần kiểm soát xả thải chặt chẽ các khu công nghiệp đóng hai bên sông Sài Gòn trong Tỉnh bình Dương nhằm hạn chế tốc độ xấu đi của tài nguyên nước sông Sài Gòn.
 
LV (nguồn: Hội nghị ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM lần 1)

Các tin khác: