SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng phương pháp đánh giá theo hệ thống chỉ tiêu cấp bậc để lựa chọn vật tư kiến trúc tầng trên đường sắt

Đề tài do tác giả Phạm Quốc Cường (Cục Đường sắt Việt Nam) thực hiện nghiên cứu một số phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính – xã hội của dự án đầu tư, từ đó đề xuất áp dụng phương pháp đánh giá theo hệ thống chỉ tiêu cấp bậc (AHP) để đánh giá và xếp hạng các phương án lựa chọn chủng loại tà vẹt đường sắt.

Theo đó, phương pháp đánh giá theo hệ thống chỉ tiêu cấp bậc AHP đã giải quyết được mối quan hệ của nhiều yếu tố tham chiếu. Việc tiến hành lựa chọn các phương án được thực hiện trong môi trường có nhiều yếu tố tác động nhằm đáp ứng một cách tốt nhất các mục tiêu đề ra. Phương pháp này giúp cho việc lựa chọn được phương án tối ưu khi xem xét đánh giá một số lượng đáng kể các tiêu chí cho trước.
LV (nguồn: TC Cầu đường, số 8/2009)

Các tin khác: