SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng mô hình Delft3D dự báo mực nước cửa sông hạ lưu lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Tác giả Ngô Nam Thịnh và cộng sự ở Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện ứng dụng mô hình Delft3D tính toán dự báo mực nước tại khu vực cửa sông ven biển hạ lưu lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Mô hình chạy song song hai module sóng (Delft - WAVE) và module dòng chảy (Delft – FLOW) nhằm thể hiện sự liên kết và tương tác qua lại giữa chúng.

Mô hình Delft3D là một trong những sản phẩm được phát triển bởi Deltares (trước kia là Viện Thủy lực Delft Hà Lan). Mô hình này được sử dụng rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam với độ chính xác cao. Mô hình chạy dự báo mực nước trong 72 giờ và kết nối dữ liệu trường gió từ mô hình khí tượng WRF để tính toán tương tác sóng – dòng chảy tại khu vực cửa sông nhằm xem xét tác động tổng hợp của các yếu tố gió, sóng biển, thủy triều, dòng chảy sông,… lên dao động mực nước.

Mô hình Delft3D đã cho kết quả dự báo thử nghiệm mực nước tại các vị trí cửa sông khá chính xác, qua đó đủ độ tin cậy để tiến hành dự báo mực nước tại các cửa sông cho tương lai. Kết quả từ mô hình Delft3D là dữ liệu đáng tin cậy làm đầu vào cho mô hình một chiều khi các cửa sông này không có trạm đo tự động.

Kết quả dự báo mực nước của mô hình Delft3D có những sai số nhất định, đó là do sai số tổng hợp của mô hình dự báo khí tượng WRF, chương trình dự tính mực nước bằng phương pháp bình phương tối thiểu làm đầu vào cho mô hình Delft3D và cả trong mô hình Delft3D.
LV (nguồn: HN KHCN ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM lần 2-2014)

Các tin khác: