SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng mike11 mô phỏng chất lượng sông Ba, Gia Lai theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội 

Nhóm tác giả Bùi Tá Long, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Duy Hiếu (Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM), Nguyễn Thị Thanh Hương (Chi cục bảo vệ môi trường Gia Lai) đã thực hiện nghiên cứu bước đầu theo hướng mô hình hóa và ứng dụng Mike11 với đối tượng nghiên cứu là sông Ba chảy qua tỉnh Gia Lai.

Nghiên cứu này nhằm ứng dụng công cụ MIKE11 để mô phỏng diễn biến chất lượng nước sông Ba theo các kịch bản khác nhau để làm rõ ảnh hưởng của các nguồn thải đang có vấn đề về môi trường.

Phương pháp mô hình diễn toán MIKE11 được sử dụng để mô phỏng chế độ thủy văn, thủy lực và chất lượng nước cho sông Ba. Kết quả tính toán, mô phỏng thủy văn, thủy lực và chất lượng nước cho thấy khả năng ứng dụng hiệu quả của mô hình.

Kết quả mô phòng cho thấy khu vực tập trung ba nhà  máy sau đập An Khê có mức độ ô nhiễm cao. Ô nhiễm tập trung chủ yếu tại các nguồn thải sau đập An Khê, tuy nhiên vùng ô nhiễm chỉ khoảng 6 km quanh nguồn thải, càng di chuyển về hạ lưu, nồng độ các chất ô nhiễm càng giảm. Tuy nhiên cần chú ý phía trên đập An Khê có dấu hiệu của việc tích tụ ô nhiễm, mặc dù còn chưa đáng kể.
 
Lam Vân (nguồn: Hội nghị ĐH Tài nguyên Môi trường TP.HCM lần 1)

Các tin khác: