SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng lý thuyết điểm cân bằng trong thiết lập bài toán cân bằng giá giữa nhà sản xuất và đại lý tiêu thụ

Đề tài do TS. Nguyễn Bá Minh thực hiện nhằm xét mô hình cân bằng giữa các nhà tiêu thụ trong hệ thống kinh tế trao đổi; xét mô hình cân bằng có mối quan hệ giữa các nhà sản xuất và các đại lý tiêu thụ.

Kết quả, đề tài đã đưa ra điều kiện tồn tại tựa cân bằng của mô hình cân bằng giá giữa các nhà tiêu thụ trong hệ thống kinh tế trao đổi. Đưa ra mối quan hệ giữa các điều kiện của mô hình như điều kiện không có cơ lợi không bị chặn, điều kiện giá tự do cơ lợi, điều kiện giá không cơ lợi, điều kiện cơ lợi thị trường, điều kiện giá chấp nhận được và với một số giả thiết các điều kiện này chính là điều kiện cần và đủ cho sự tồn tại cân bằng của mô hình cân bằng giá giữa các nhà tiêu thụ. Đưa ra các điều kiện khác nhau cho sự tồn tại tựa cân bằng, cân bằng Walras. Đưa ra các điều kiện khác nhau cho sự tồn tại cân bằng với phép chia lợi nhuận. Mối liên hệ giữa điều kiện giá không cơ lợi và sự tồn tại cân bằng với phép chia của mô hình kinh tế có mối quan hệ giữa các nhà sản xuất và đại lý tiêu thụ. Đề tài chỉ ra rằng, với điều kiện mọi đại lý tiêu thụ đều không thỏa mãn (Nosatiation) thì cân bằng với phép chia trở thành cân bằng Walras.
LV (nguồn: TC KH Thương mại, 2/2009)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin