SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai

Đề tài do PGS.TS Hồ Thị Lam Trà và tác giả Phạm Văn Vân (trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai tại phường Tiền An – thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh.

GIS là sự hợp thành thống nhất của các dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian. GIS có khả năng phân tích và xử lý khác nhau về cơ bản của bản đồ địa chính… Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ quản lý tài chính về đất đai bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu không gian là việc chuẩn hóa các bản đồ địa chính, từ đó xây dựng các loại bản đồ chuyên đề như bản đồ phân loại đường phố, bản đồ vị trí thửa đất…; xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính bao gồm họ và tên chủ sử dụng đất, diện tích, loại đất, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…; quản lý và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai.
Theo đó, cơ sở dữ liệu của phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh đã được xây dựng nhằm phục vụ cho công tác quản lý tài chính về đất đai. Cơ sở dữ liệu này giúp cho người quản lý có thể tra cứu các thông tin liên quan đến từng thửa đất, từng chủ sử dụng như tờ bản đồ, số thửa, vị trí diện tích, giá đất… Đồng thời cơ sở dữ liệu đã được xây dựng còn cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận hay chưa, cấp ngày tháng năm nào, chủ sử dụng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hay chưa… Bên cạnh đó cơ sở dữ liệu còn giúp cho các cán bộ quản lý đưa ra lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất một cách nhanh chóng nhất khi các chủ sử dụng chuyển quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước về đất đai.
LV (nguồn: TC NN&PTNT số 3/2008)
 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả