SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ kinh tế

Giám đốc Trung tâm Viễn thám Nguyễn Xuân Lâm cho biết mục tiêu phát triển trong thời gian tới của trung tâm là mở rộng các ứng dụng viễn thám trong ngành tài nguyên nước, môi trường và các ngành kinh tế quốc dân khác.

Trung tâm sẽ tập trung nâng cao chất lượng thu thập thông tin bằng phương pháp viễn thám, thay thế dần các phương pháp thu nhập thông tin mà công nghệ đã lạc hậu.

Trạm thu ảnh vệ tinh viễn thám Việt Nam đã đi vào hoạt động và thu được hơn 140.000 ảnh SPOT các loại SPOT2, 4, 5, ENVISAT ASA và MERIS. Trung tâm viễn thám đang thu ảnh SPOT5 phục vụ chương trình Điều tra kiểm kê rừng chu kỳ IV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Riêng năm 2008, Trung tâm này đã cung cấp được ảnh SPOT5 cho 15 tỉnh có rừng.

Trung tâm cũng ứng dụng cơ sở dữ liệu viễn thám Quốc gia và GIS vào phục vụ chủ trương kinh tế hóa sản phẩm ngành tài nguyên môi trường; nâng cấp trạm thu ảnh viễn thám để thu ảnh vệ tinh nhỏ VNREDSat - 1.

Hằng năm, trung tâm còn kết hợp với trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội mở lớp bồi dưỡng kiến thức về viễn thám ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường cho các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các ngành, địa phương khác./.
TX (Theo TTXVN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả