SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Bé

Đề tài do các tác giả Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi (Trường Đai học Nông lâm TP.HCM), Nguyễn Thị Tịnh Ấu (Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) thực hiện tích hợp mô hình SWAT và công nghệ GIS mô phỏng dòng chảy trên lưu vực sông Bé từ dữ liệu độ cao số (DEM), sử dụng đất, đất và thời tiết, qua đó đánh giá diễn biến lưu lượng dòng chảy cũng như rút ra quy luật dòng chảy trên lưu vực này.
Nghiên cứu này đã mô phỏng lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Bé trong giai đoạn 1979 – 2007 bằng mô hình SWAT với kết quả khá tốt (giá trị R2 và NSI đều trên 0,7 trong thời kì 1979 – 1994). Từ kết quả tính toán, mùa lũ trên lưu vực được xác định kéo dài từ tháng 6 – 11, với lưu lượng dòng chảy trung bình là 224,55 m3/s (Phước Long) và 458,53 m3/s (Phước Hòa). Trong mùa kiệt (từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau), lưu lượng dòng chảy trung bình xuống thấp, chỉ đạt mức 30,85 m3/s (Phước Long) và 60,49 m3/s (Phước Hòa).
Kết quả này đã chứng minh cách tiếp cận tích hợp công nghệ GIS và mô hình SWAT là phương pháp mô phỏng lưu lượng dòng chảy có tính hiệu quả cao, phù hợp với đặc điểm lưu vực sông Bé, có thể áp dụng cho những lưu vực sông khác. Hướng phát triển tiếp theo của nghiên cứu này là sẽ tiến hành hiệu chỉnh, kiểm định mô hình để xác định bộ thông số phù hợp cho giá trị lưu lượng dòng chảy, qua đó có thể dự báo chính xác diễn biến dòng chảy trên lưu vực trong tương lai.
LV (nguồn: Kỷ yếu HTKH ĐH Tôn Đức Thắng, 5/2012)

Các tin khác: