SpStinet - vwpChiTiet

 

Tỷ lệ tăng huyết áp tại tỉnh Hải Dương

Đề tài do tác giả Bùi Đức Long (Bệnh viện tỉnh Hải Dương) thực hiện nhằm xác định tần suất mắc bệnh tăng huyết áp ở những người lớn hơn 18 tuổi tại tỉnh Hải Dương.

Nghiên cứu tiến hành với 9301 người trên 18 tuổi tại 8 khu vực trên các huyện của tỉnh Hải Dương thuộc 3 vùng địa lý (nông thôn, miền núi, thành thị).
Kết quả cho thấy, tỷ lệ mắc tăng huyết áp chung là 18,9% (nam 19,9%, nữ là 18,6%), tỷ lệ tăng dần theo độ tuổi (cao nhất là độ tuổi trên 60 chiếm 42,26%). Chỉ có 37,7% số người bị tăng huyết áp biết mình mắc bệnh và trong số này thì có 24,6% được điều trị. Tỷ lệ mắc tăng huyết áp ở thành thị cao hơn ở nông thôn và miền núi (20,6% so với 18,6% và 19,0%). Tỷ lệ người nhận biết mình bị tăng huyết áp ở thành thị cao hơn ở nông thôn và miền núi. Có tới 42,3% số người bị tăng huyết áp ở nông thôn và 53% số người bị tăng huyết áp ở miền núi không điều trị dù đã biết bị tăng huyết áp.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả